ترجمه Quaker Gun در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تفنگ‌ چوبي‌ بچگانه‌. می باشد

Quaker Gun به چه معناست و Quaker Gun یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quaker Gun

تفنگ‌ چوبي‌ بچگانه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تفنگ‌ چوبي‌ بچگانه‌., ترجمه تفنگ‌ چوبي‌ بچگانه‌., کلمات شبیه تفنگ‌ چوبي‌ بچگانه‌.
دانلود فایل ها