ترجمه Quantitate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چندي‌ چيزي‌ را تعيين‌ كردن‌. می باشد

Quantitate به چه معناست و Quantitate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quantitate

چندي‌ چيزي‌ را تعيين‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چندي‌ چيزي‌ را تعيين‌ كردن‌., ترجمه چندي‌ چيزي‌ را تعيين‌ كردن‌., کلمات شبیه چندي‌ چيزي‌ را تعيين‌ كردن‌.
دانلود فایل ها