خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42510 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('42510','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42510 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quarrier به فارسی

ترجمه Quarrier در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كارگر معدن‌ سنگ‌. می باشد

Quarrier به چه معناست و Quarrier یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quarrier

كارگر معدن‌ سنگ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كارگر معدن‌ سنگ‌., ترجمه كارگر معدن‌ سنگ‌., کلمات شبیه كارگر معدن‌ سنگ‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: