ترجمه Quarter Sessions در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (حق.-انگليس‌) دادگاه‌ استينافي‌. می باشد

Quarter Sessions به چه معناست و Quarter Sessions یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quarter Sessions

(حق.-انگليس‌) دادگاه‌ استينافي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (حق.-انگليس‌) دادگاه‌ استينافي‌., ترجمه (حق.-انگليس‌) دادگاه‌ استينافي‌., کلمات شبیه (حق.-انگليس‌) دادگاه‌ استينافي‌.
دانلود فایل ها