ترجمه Quick Tempered در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تند مزاج‌. می باشد

Quick Tempered به چه معناست و Quick Tempered یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quick Tempered

تند مزاج‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تند مزاج‌., ترجمه تند مزاج‌., کلمات شبیه تند مزاج‌.
دانلود فایل ها