ترجمه Quickie در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ykciuq) چيزيكه‌ بسرعت‌ انجام‌شود. می باشد

Quickie به چه معناست و Quickie یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quickie

(ykciuq) چيزيكه‌ بسرعت‌ انجام‌شود. به خارجی , ریشه انگلیسی (ykciuq) چيزيكه‌ بسرعت‌ انجام‌شود., ترجمه (ykciuq) چيزيكه‌ بسرعت‌ انجام‌شود., کلمات شبیه (ykciuq) چيزيكه‌ بسرعت‌ انجام‌شود.
دانلود فایل ها