ترجمه Quicksort در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تند جور كردن‌. می باشد

Quicksort به چه معناست و Quicksort یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quicksort

تند جور كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تند جور كردن‌., ترجمه تند جور كردن‌., کلمات شبیه تند جور كردن‌.
دانلود فایل ها