خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42649 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('42649','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42649 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quince به فارسی

ترجمه Quince در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) درخت‌ به‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : به‌.

Quince به چه معناست و Quince یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quince

(گ‌.ش‌.) درخت‌ به‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) درخت‌ به‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) درخت‌ به‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) درخت‌ به‌ , به‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: