ترجمه Quoit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نعل‌ يا حلقه‌ اهني‌ كه‌ در بازي‌ پرت‌ مينمايندتاروي‌ می باشد

Quoit به چه معناست و Quoit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quoit

نعل‌ يا حلقه‌ اهني‌ كه‌ در بازي‌ پرت‌ مينمايندتاروي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نعل‌ يا حلقه‌ اهني‌ كه‌ در بازي‌ پرت‌ مينمايندتاروي‌, ترجمه نعل‌ يا حلقه‌ اهني‌ كه‌ در بازي‌ پرت‌ مينمايندتاروي‌, کلمات شبیه نعل‌ يا حلقه‌ اهني‌ كه‌ در بازي‌ پرت‌ مينمايندتاروي‌
دانلود فایل ها