خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42750 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('42750','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42750 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Racemiform به فارسی

ترجمه Racemiform در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خوشه‌ مانند. می باشد

Racemiform به چه معناست و Racemiform یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Racemiform

خوشه‌ مانند. به خارجی , ریشه انگلیسی خوشه‌ مانند., ترجمه خوشه‌ مانند., کلمات شبیه خوشه‌ مانند.

دیدگاه‌تان را بنویسید: