ترجمه Rachitis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (sitihcahr) (ط‌ب‌ – م‌.ل‌.) اماس‌ يا ورم‌ مهره‌ پشت‌. می باشد

Rachitis به چه معناست و Rachitis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rachitis

(sitihcahr) (ط‌ب‌ – م‌.ل‌.) اماس‌ يا ورم‌ مهره‌ پشت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (sitihcahr) (ط‌ب‌ – م‌.ل‌.) اماس‌ يا ورم‌ مهره‌ پشت‌., ترجمه (sitihcahr) (ط‌ب‌ – م‌.ل‌.) اماس‌ يا ورم‌ مهره‌ پشت‌., کلمات شبیه (sitihcahr) (ط‌ب‌ – م‌.ل‌.) اماس‌ يا ورم‌ مهره‌ پشت‌.
دانلود فایل ها