ترجمه Radio Link در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيوند راديويي‌. می باشد

Radio Link به چه معناست و Radio Link یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Radio Link

پيوند راديويي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پيوند راديويي‌., ترجمه پيوند راديويي‌., کلمات شبیه پيوند راديويي‌.
دانلود فایل ها