ترجمه Radiology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرتوشناسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : راديولوژي‌.

Radiology به چه معناست و Radiology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Radiology

پرتوشناسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پرتوشناسي‌, ترجمه پرتوشناسي‌, کلمات شبیه پرتوشناسي‌ , راديولوژي‌. به لاتین
دانلود فایل ها