ترجمه Radiosymmetrical در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ اضلاع‌ يا شعاع‌ هاي‌ متقارن‌. می باشد

Radiosymmetrical به چه معناست و Radiosymmetrical یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Radiosymmetrical

داراي‌ اضلاع‌ يا شعاع‌ هاي‌ متقارن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ اضلاع‌ يا شعاع‌ هاي‌ متقارن‌., ترجمه داراي‌ اضلاع‌ يا شعاع‌ هاي‌ متقارن‌., کلمات شبیه داراي‌ اضلاع‌ يا شعاع‌ هاي‌ متقارن‌.
دانلود فایل ها