ترجمه Radiotelephone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تلفن‌ بي‌ سيم‌. می باشد

Radiotelephone به چه معناست و Radiotelephone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Radiotelephone

تلفن‌ بي‌ سيم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تلفن‌ بي‌ سيم‌., ترجمه تلفن‌ بي‌ سيم‌., کلمات شبیه تلفن‌ بي‌ سيم‌.
دانلود فایل ها