ترجمه Radius Vector در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ر.) بردار شعاعي‌. می باشد

Radius Vector به چه معناست و Radius Vector یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Radius Vector

(ر.) بردار شعاعي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ر.) بردار شعاعي‌., ترجمه (ر.) بردار شعاعي‌., کلمات شبیه (ر.) بردار شعاعي‌.
دانلود فایل ها