ترجمه Radix Complement در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متمم‌ مبنايي‌. می باشد

Radix Complement به چه معناست و Radix Complement یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Radix Complement

متمم‌ مبنايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی متمم‌ مبنايي‌., ترجمه متمم‌ مبنايي‌., کلمات شبیه متمم‌ مبنايي‌.
دانلود فایل ها