ترجمه Radome در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پوشش‌ پلاستيكي‌ انتن‌ رادار در هواپيما. می باشد

Radome به چه معناست و Radome یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Radome

پوشش‌ پلاستيكي‌ انتن‌ رادار در هواپيما. به خارجی , ریشه انگلیسی پوشش‌ پلاستيكي‌ انتن‌ رادار در هواپيما., ترجمه پوشش‌ پلاستيكي‌ انتن‌ رادار در هواپيما., کلمات شبیه پوشش‌ پلاستيكي‌ انتن‌ رادار در هواپيما.
دانلود فایل ها