خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42876 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('42876','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42876 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rage به فارسی

ترجمه Rage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ديوانگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خشم‌ , در فارسی : غضب‌ , به فارسی : خروشيدن‌ , سایر ترجمه ها : ميل‌ مفرط‌ خشمناك‌ شدن‌

Rage به چه معناست و Rage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rage

ديوانگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ديوانگي‌, ترجمه ديوانگي‌, کلمات شبیه ديوانگي‌ , خشم‌ به لاتین , غضب‌ به لاتین , خروشيدن‌ خارجی , ميل‌ مفرط‌ در زبان , خشمناك‌ شدن‌انگلیسی

دیدگاه‌تان را بنویسید: