ترجمه Raglan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پالتو استين‌ گشاد سبك‌ و فراخ‌. می باشد

Raglan به چه معناست و Raglan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Raglan

پالتو استين‌ گشاد سبك‌ و فراخ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پالتو استين‌ گشاد سبك‌ و فراخ‌., ترجمه پالتو استين‌ گشاد سبك‌ و فراخ‌., کلمات شبیه پالتو استين‌ گشاد سبك‌ و فراخ‌.
دانلود فایل ها