ترجمه Rake Off در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ز.ع‌.-امر.) رشوه‌ يا پول‌ غير مشروع‌. می باشد

Rake Off به چه معناست و Rake Off یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rake Off

(ز.ع‌.-امر.) رشوه‌ يا پول‌ غير مشروع‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ز.ع‌.-امر.) رشوه‌ يا پول‌ غير مشروع‌., ترجمه (ز.ع‌.-امر.) رشوه‌ يا پول‌ غير مشروع‌., کلمات شبیه (ز.ع‌.-امر.) رشوه‌ يا پول‌ غير مشروع‌.
دانلود فایل ها