ترجمه Ramulous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (suolumar) شاخه‌ شاخه‌. می باشد

Ramulous به چه معناست و Ramulous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ramulous

(suolumar) شاخه‌ شاخه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (suolumar) شاخه‌ شاخه‌., ترجمه (suolumar) شاخه‌ شاخه‌., کلمات شبیه (suolumar) شاخه‌ شاخه‌.
دانلود فایل ها