ترجمه Random Access در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دستيابي‌ تصادفي‌. می باشد

Random Access به چه معناست و Random Access یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Random Access

دستيابي‌ تصادفي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دستيابي‌ تصادفي‌., ترجمه دستيابي‌ تصادفي‌., کلمات شبیه دستيابي‌ تصادفي‌.
دانلود فایل ها