ترجمه Raspberry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) تمشك‌. می باشد

Raspberry به چه معناست و Raspberry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Raspberry

(گ‌.ش‌.) تمشك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) تمشك‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) تمشك‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) تمشك‌.
دانلود فایل ها