خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43112 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('43112','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43112 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ratafia به فارسی

ترجمه Ratafia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شيريني‌ بادامي‌. می باشد

Ratafia به چه معناست و Ratafia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ratafia

شيريني‌ بادامي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شيريني‌ بادامي‌., ترجمه شيريني‌ بادامي‌., کلمات شبیه شيريني‌ بادامي‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: