ترجمه Razor Backed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (kcabrozar) داراي‌ پشت‌ نوك‌ تيز. می باشد

Razor Backed به چه معناست و Razor Backed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Razor Backed

(kcabrozar) داراي‌ پشت‌ نوك‌ تيز. به خارجی , ریشه انگلیسی (kcabrozar) داراي‌ پشت‌ نوك‌ تيز., ترجمه (kcabrozar) داراي‌ پشت‌ نوك‌ تيز., کلمات شبیه (kcabrozar) داراي‌ پشت‌ نوك‌ تيز.
دانلود فایل ها