ترجمه Razorback در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (dekcab rozar) داراي‌ پشت‌ نوك‌ تيز. می باشد

Razorback به چه معناست و Razorback یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Razorback

(dekcab rozar) داراي‌ پشت‌ نوك‌ تيز. به خارجی , ریشه انگلیسی (dekcab rozar) داراي‌ پشت‌ نوك‌ تيز., ترجمه (dekcab rozar) داراي‌ پشت‌ نوك‌ تيز., کلمات شبیه (dekcab rozar) داراي‌ پشت‌ نوك‌ تيز.
دانلود فایل ها