ترجمه Razorback در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) خوك‌ نيمه‌ وحشي‌ دو رگه‌ جنوب‌ شرقي‌ اتازوني‌. می باشد

Razorback به چه معناست و Razorback یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Razorback

(ج‌.ش‌.) خوك‌ نيمه‌ وحشي‌ دو رگه‌ جنوب‌ شرقي‌ اتازوني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) خوك‌ نيمه‌ وحشي‌ دو رگه‌ جنوب‌ شرقي‌ اتازوني‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) خوك‌ نيمه‌ وحشي‌ دو رگه‌ جنوب‌ شرقي‌ اتازوني‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) خوك‌ نيمه‌ وحشي‌ دو رگه‌ جنوب‌ شرقي‌ اتازوني‌.
دانلود فایل ها