ترجمه Read Out در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازخواني‌. می باشد

Read Out به چه معناست و Read Out یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Read Out

بازخواني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بازخواني‌., ترجمه بازخواني‌., کلمات شبیه بازخواني‌.
دانلود فایل ها