ترجمه Receptivity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قدرت‌ پذيرش‌. می باشد

Receptivity به چه معناست و Receptivity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Receptivity

قدرت‌ پذيرش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قدرت‌ پذيرش‌., ترجمه قدرت‌ پذيرش‌., کلمات شبیه قدرت‌ پذيرش‌.
دانلود فایل ها