ترجمه Recognizable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شناختني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قابل‌ تشخيص‌ , در فارسی : شناخت‌ پذير.

Recognizable به چه معناست و Recognizable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recognizable

شناختني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شناختني‌, ترجمه شناختني‌, کلمات شبیه شناختني‌ , قابل‌ تشخيص‌ به لاتین , شناخت‌ پذير. به لاتین
دانلود فایل ها