ترجمه Reconfiguration در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيكر بندي‌ دوباره‌. می باشد

Reconfiguration به چه معناست و Reconfiguration یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reconfiguration

پيكر بندي‌ دوباره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پيكر بندي‌ دوباره‌., ترجمه پيكر بندي‌ دوباره‌., کلمات شبیه پيكر بندي‌ دوباره‌.
دانلود فایل ها