ترجمه Reconnoitre در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اكتشافي‌ كردن‌. می باشد

Reconnoitre به چه معناست و Reconnoitre یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reconnoitre

اكتشافي‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اكتشافي‌ كردن‌., ترجمه اكتشافي‌ كردن‌., کلمات شبیه اكتشافي‌ كردن‌.
دانلود فایل ها