ترجمه Record Head در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوك‌ ضبط‌. می باشد

Record Head به چه معناست و Record Head یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Record Head

نوك‌ ضبط‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نوك‌ ضبط‌., ترجمه نوك‌ ضبط‌., کلمات شبیه نوك‌ ضبط‌.
دانلود فایل ها