ترجمه Recording Eara در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناحيه‌ ضبط‌. می باشد

Recording Eara به چه معناست و Recording Eara یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recording Eara

ناحيه‌ ضبط‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ناحيه‌ ضبط‌., ترجمه ناحيه‌ ضبط‌., کلمات شبیه ناحيه‌ ضبط‌.
دانلود فایل ها