ترجمه Recording Head در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوك‌ ضبط‌. می باشد

Recording Head به چه معناست و Recording Head یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recording Head

نوك‌ ضبط‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نوك‌ ضبط‌., ترجمه نوك‌ ضبط‌., کلمات شبیه نوك‌ ضبط‌.
دانلود فایل ها