ترجمه Rectifiable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ تصحيح‌ يا جبران‌. می باشد

Rectifiable به چه معناست و Rectifiable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rectifiable

قابل‌ تصحيح‌ يا جبران‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ تصحيح‌ يا جبران‌., ترجمه قابل‌ تصحيح‌ يا جبران‌., کلمات شبیه قابل‌ تصحيح‌ يا جبران‌.
دانلود فایل ها