ترجمه Recursive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازگشتي‌. می باشد

Recursive به چه معناست و Recursive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recursive

بازگشتي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بازگشتي‌., ترجمه بازگشتي‌., کلمات شبیه بازگشتي‌.
دانلود فایل ها