ترجمه Red Herring در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) شاه‌ ماهي‌ سرخ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : موضوع‌ مط‌رح‌ شده‌ براي‌ فرار از

Red Herring به چه معناست و Red Herring یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Red Herring

(ج‌.ش‌.) شاه‌ ماهي‌ سرخ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) شاه‌ ماهي‌ سرخ‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) شاه‌ ماهي‌ سرخ‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) شاه‌ ماهي‌ سرخ‌ , موضوع‌ مط‌رح‌ شده‌ براي‌ فرار از به لاتین
دانلود فایل ها