ترجمه Red Ocher در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مع.) گل‌ اخري‌. می باشد

Red Ocher به چه معناست و Red Ocher یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Red Ocher

(مع.) گل‌ اخري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (مع.) گل‌ اخري‌., ترجمه (مع.) گل‌ اخري‌., کلمات شبیه (مع.) گل‌ اخري‌.
دانلود فایل ها