خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43653 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('43653','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43653 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Redshank به فارسی

ترجمه Redshank در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) مرغ‌ پا قرمز كرانه‌ زي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرغابي‌.

Redshank به چه معناست و Redshank یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Redshank

(ج‌.ش‌.) مرغ‌ پا قرمز كرانه‌ زي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) مرغ‌ پا قرمز كرانه‌ زي‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) مرغ‌ پا قرمز كرانه‌ زي‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) مرغ‌ پا قرمز كرانه‌ زي‌ , مرغابي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: