ترجمه Redundancy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای افزونگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حشو , در فارسی : سخن‌ , به فارسی : زائد , سایر ترجمه ها : فراواني‌ ربع‌ , اط‌ناب‌.

Redundancy به چه معناست و Redundancy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Redundancy

افزونگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی افزونگي‌, ترجمه افزونگي‌, کلمات شبیه افزونگي‌ , حشو به لاتین , سخن‌ به لاتین , زائد خارجی , فراواني‌ در زبان , ربع‌انگلیسی , اط‌ناب‌.
دانلود فایل ها