ترجمه Refectory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سالن‌ ناهار خوري‌ (بويژه‌ در صومعه‌). می باشد

Refectory به چه معناست و Refectory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Refectory

سالن‌ ناهار خوري‌ (بويژه‌ در صومعه‌). به خارجی , ریشه انگلیسی سالن‌ ناهار خوري‌ (بويژه‌ در صومعه‌)., ترجمه سالن‌ ناهار خوري‌ (بويژه‌ در صومعه‌)., کلمات شبیه سالن‌ ناهار خوري‌ (بويژه‌ در صومعه‌).
دانلود فایل ها