خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43744 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('43744','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43744 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Reference Language به فارسی

ترجمه Reference Language در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زبان‌ مرجع‌. می باشد

Reference Language به چه معناست و Reference Language یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reference Language

زبان‌ مرجع‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زبان‌ مرجع‌., ترجمه زبان‌ مرجع‌., کلمات شبیه زبان‌ مرجع‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: