ترجمه Reflectance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انعكاس‌. می باشد

Reflectance به چه معناست و Reflectance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reflectance

انعكاس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی انعكاس‌., ترجمه انعكاس‌., کلمات شبیه انعكاس‌.
دانلود فایل ها