ترجمه Reflexive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازتابنده‌ انعكاسي‌. می باشد

Reflexive به چه معناست و Reflexive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reflexive

بازتابنده‌ انعكاسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بازتابنده‌ انعكاسي‌., ترجمه بازتابنده‌ انعكاسي‌., کلمات شبیه بازتابنده‌ انعكاسي‌.
دانلود فایل ها