ترجمه Refuel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوخت‌ گيري‌ (مجدد) كردن‌. می باشد

Refuel به چه معناست و Refuel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Refuel

سوخت‌ گيري‌ (مجدد) كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سوخت‌ گيري‌ (مجدد) كردن‌., ترجمه سوخت‌ گيري‌ (مجدد) كردن‌., کلمات شبیه سوخت‌ گيري‌ (مجدد) كردن‌.
دانلود فایل ها