ترجمه Regenerate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوباره‌ خلق‌ شدن‌ يا كردن‌. می باشد

Regenerate به چه معناست و Regenerate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Regenerate

دوباره‌ خلق‌ شدن‌ يا كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دوباره‌ خلق‌ شدن‌ يا كردن‌., ترجمه دوباره‌ خلق‌ شدن‌ يا كردن‌., کلمات شبیه دوباره‌ خلق‌ شدن‌ يا كردن‌.
دانلود فایل ها