ترجمه Regional در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منط‌قه‌اي‌. می باشد

Regional به چه معناست و Regional یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Regional

منط‌قه‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی منط‌قه‌اي‌., ترجمه منط‌قه‌اي‌., کلمات شبیه منط‌قه‌اي‌.
دانلود فایل ها