ترجمه Regional Network در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شبكه‌ منط‌قه‌اي‌. می باشد

Regional Network به چه معناست و Regional Network یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Regional Network

شبكه‌ منط‌قه‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شبكه‌ منط‌قه‌اي‌., ترجمه شبكه‌ منط‌قه‌اي‌., کلمات شبیه شبكه‌ منط‌قه‌اي‌.
دانلود فایل ها